Sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta inom den palliativa vården : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Litteraturöversiktens teoretiska referensram utgår från Patricia Benners teori om kompentensstadium. Detta ramverk nyttjas för att beskriva vikten av klinisk erfarenhet under sjuksköterskors professionsutveckling. Klinisk erfarenhet anses vara grundläggande för sjuksköterskors utveckling i yrkesrollen (Benner, 1993). Bakgrund: Att åldras är en naturlig del av livet. Många människor vårdas palliativt vilket resulterar i att sjuksköterskor kräver kunskap och kompetens inom området. Sjuksköterskor som arbetar inom den palliativa vården uttrycker ofta att de vill göra gott för patienten samt anhöriga. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta inom den palliativa vården. Metod: Studien är en litteraturöversikt med kvalitativ forskning i form av vetenskapliga artiklar. Datasökningarna utfördes i databaserna Cinahl, MEDLINE, PsycINFO och PubMed. Artiklarna granskades med hjälp av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) granskningsmall. Resultat: Visade för- och nackdelar med att arbeta inom den palliativa vården. Viktiga faktorer hos sjuksköterskor var ansvar, samarbete, känslor och tid samt resurser. En god palliativ vård grundades i sjuksköterskors tillgänglighet och närhet. Slutsats: Resultatet har visat att ett utbildningsbehov framträdde vilket pekar på att grundläggande utbildning inte är tillräcklig inom den palliativa vården. God kommunikationsförmåga, utbildning samt kunskap inom området kan vara alternativ som underlättar för sjuksköterskor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)