Hemförlossning – varför väljer kvinnor i höginkomstländer att föda hemma?

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Att fritt välja vilken plats man önskar föda barn på är en grundläggande kvinnlig rättighet. Även om tidigare forskning kunnat påvisa utfall och fördelar med att föda på barnmorskeledda avdelningar och i hemmet för kvinnor med lågriskgraviditeter jämfört med konventionella förlossningsavdelningar på sjukhus, finns lite information angående de faktorer som ligger till grund för kvinnornas val av hemförlossning. Syfte: Att undersöka och få en ökad förståelse för varför kvinnor i höginkomstländer väljer att föda hemma. Metod: En systematisk litteraturstudie med innehållsanalys gjordes, inspirerad av Forsberg & Wengström (2016) med inriktning på kvalitativa studier. Elva artiklar valdes ut för analys och resultaten kodades, kategoriserades och tematiserades. Resultat: Resultatet presenteras i fem övergripande teman: Att se förlossningen som en naturlig process, Att undvika sjukhuset, Att skapa sin egen förlossningsmiljö, Att ha kontroll och Att känna sin barnmorska. Dessa teman byggs upp av tillhörande underkategorier. Slutsats: I denna litteraturstudie framkommer att kvinnor i höginkomstländer som väljer hemförlossning ser förlossningen som något naturligt och något som har en fysiologisk gång vilken inte ska störas. De värdesätter känslan av att få vara i kontroll och kunna styra över förlossningsmiljön samtidigt som de undviker onödiga interventioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)