FRITIDSHEMMETS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE : En studie baserad på pedagogerssyn att arbeta målstyrt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Fritidshemmet ska enligt styrdokument ägna sig åt systematiskt kvalitetsarbete för att uppnåde nationella målen, hur kvalitetsarbetet ska genomföras i praktiken är dock inte preciserat.Syftet med studien är att öka kunskapen om systematiskt kvalitetsarbete inom fritidshemmet,med utgångspunkt i grundlärare och pedagogers erfarenheter och uppfattningar av att arbetamålstyrt. Studien baseras på tre forskningsfrågor, hur personalen på fritidshemmet arbetarmed systematiskt kvalitetsarbete, vad som är fördelarna med kvalitetsarbetet och vad sombehöver förändras för att kvalitetsarbetet ska kunna utvecklas ytterligare. För att samla in datahar fyra kvalitativa intervjuer med utbildad fritidspersonal genomförts. Resultatet harbearbetats med hjälp av kodning, tematisering och summering. I resultatet synliggörsskillnader i hur det faktiska kvalitetsarbetet genomförs, rektorns betydelse och tid förgemensam planering. Analysen utmärker olika pedagogstilar som respondenterna besittersamt skillnader i hur väl medvetna respondenterna är om verksamhetens mål. Slutsatsernabelyser rektorns betydelse för kvalitetsarbetet, tid för gemensam planering och delaktighet,storlek på barngrupper samt tydlighet och struktur i arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)