Folkets försvar? - En undersökning om vad som påverkar medborgarnas stöd för försvaret

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Morgan Petersson; [2022-01-20]

Nyckelord: Försvaret; stöd; förtroende; myndighet; Försvarsmakten;

Sammanfattning: Sedan mitten på 1990-talet har förtroendet för försvaret sjunkit bland den svenska befolkningen, från en positiv förtroendebalans på 26 procent 1994 till 1 procent negativ balans 2011. Syftet med undersökningen är att försöka identifiera faktorer som påverkar nivån på stödet för det svenska försvaret. Genom att göra detta vill jag bidra till att utveckla den tidigare forskning om hur stöd skaps för statliga förvaltningar samtidigt som jag försöker bidra till samhällsdebatten om det svenska försvaret. Teoretiska utgångspunkter för uppsatsen är David Eastons modell av hur stöd för politisk verksamhet skapas, utifrån denna modell skapas därefter tre grupper av oberoende variabler. Metoden för uppsatsen är kvantitativ med statistisk design. Primärt empiriskt material har utgjorts av SOM-institutets rikstäckande undersökningar från 1988 till 2011. Resultatet är att ålder, inställning till den svenska Afghanistaninsatsen, inställning till nationellt försvar samt förtroendet för staten och politiker har effekt på stödet för försvaret. Vidare har också en korrelation funnits över tid mellan förtroendet för försvaret och viljan att minska försvarsutgifterna, ett sänkt förtroende tenderar att leda till minskad vilja att reducera försvarsutgifterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)