Konfliktförebyggande arbete med toddlare : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar om arbetet med att förebygga och hantera konflikter

Detta är en M1-uppsats från Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

Sammanfattning: Syftet med studien var att belysa förskollärares beskrivningar av hur de arbetar med att förebygga och hantera konflikter i en barngrupp bestående av toddlare. Studien är en kvalitativ studie där tre enskilda förskollärare har intervjuats för att få deras beskrivningar om hur de arbetar tillsammans med toddlarna. Den teoretiska utgångspunkten för studien är ett sociokulturellt perspektiv, som kunde spåras i samtliga intervjuer. Förskollärarna beskrev att de arbetade med att stödja sociala samspel och betonade vikten av språk och kommunikation, men även kunskapen om barns proximala utvecklingszoner användes i arbetet med att förebygga och hantera konflikter. Detta visar på ett sociokulturellt perspektivs tankar om barns utveckling, socialt samspel och språkets betydelse. Resultatet av studien visar att förskollärare beskriver att de arbetar på olika sätt med att förebygga konflikter. En viktig aspekt av det konfliktförebyggande arbetet är att ständigt vara närvarande och delaktiga som förskollärare. Förskollärarna beskrev även att det systematiska kvalitetsarbetet och likabehandlingsplanen används i arbetet med att förebygga konflikter. Arbetet med konflikthantering består till stor del av att vara närvarande som förskollärare, men även att visa på alternativ. Denna studie tyder på att det finns flera metoder som kan vara framgångsrika i arbetet med att förebygga och hantera konflikter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)