Studie-och yrkesvägledning som hela skolans ansvar : En kvalitativ studie om hur studie-och yrkesvägledare och lärare på högstadiet samarbetar med bred vägledning för att utveckla elevers valkompetens

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek; Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

Författare: Robin Suljovic; Daron Fatah; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Enligt Läroplan för grundskolan och Skolverkets allmänna råd är arbetet med studie-och yrkesvägledning hela skolans ansvar. Däremot visar ett flertal studier och granskningar att arbetet med studie-och yrkesvägledning inte är i linje med styrdokumentens intentioner. Arbetet med studie-och yrkesvägledning läggs oftast på studie-och yrkesvägledaren och är främst en insats vid gymnasievalet i årskurs nio. Denna studie har genomförts med studie-och yrkesvägledare och lärare på högstadiet som menar att de har ett pågående samarbete med bred vägledning i undervisning. Syftet med studien är att undersöka hur studie- och yrkesvägledare och lärare på högstadiet samarbetar med bred vägledning för att utveckla elevers valkompetens. Studien utgår från kvalitativa intervjuer med fem yrkesverksamma studie-och yrkesvägledare och tre yrkesverksamma lärare. Den insamlade empirin analyseras utifrån STF-skolmodellen och DOTS. I studien framkommer det att syv och lärare stöttar varandra i samarbetet med den breda vägledningen. Lärare stöttar syv genom att ge lektionstid medan syv stöttar lärare med att ge förslag på hur undervisningen kan få ett syv perspektiv. Vidare upplevs svårigheter för att få till samarbete. Dessa beror på pandemin och lärares vaga föreställning om studie- och yrkesvägledning. Informanterna har även olika erfarenheter av planering av den breda vägledningen. Den breda vägledningen integreras i undervisningen genom bedömningsuppgifter och externa aktörer. Informanterna anser att valkompetensen eleverna utvecklar genom den breda vägledningen är självkännedom, ökad kunskap om studier och yrken samt förmågan att fatta beslut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)