GTF : Det Grundläggande Taktiska Förhållningssättet en del av den nationella bastaktiken

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Polisutbildningen

Sammanfattning: Polisen har utvecklat ett nytt koncept, ”Nationell Bastaktik”, man samlade ihop kompetens från Sveriges olika polismyndigheter som låg till grund för utformningen av taktiken. Bastaktiken syftar till att ha en gemensam nationell taktik vid vardagliga polisiära situationer. Bastaktiken är uppbyggd av tre olika förhållningssätt, mentalt, kommunikativt och grundläggande taktiskt. Man har tidigare erfarenhet av problemen som uppkommer när poliser från olika polismyndigheter ska samarbeta med varandra ex, polismorden i Malexander. I och med bastaktiken och en nationell kunskapsnivå inom området stärks polisens möjligheter att rättssäkert och effektivt kunna agera i det vardagliga polisiära arbetet. Genom kunskap och förståelse om bl.a. kommunikation, konfliktkunskap, taktik, mental förberedelse, etik, juridik mm blir vi som poliser mer medvetna om hur vi kan agera och påverka en situation och därmed få en ökad säkerhet för alla parter. Alla poliser i yttre tjänst, ca 6000 st skall genomgå en bastaktisk utbildning på 10 dagar för att få snoppar taktiska plattform att stå på. Syftet med arbetet är att på ett konkret och enkelt sätt redogöra för delar i bastaktik. Vi har valt att koncentrera oss på det grundläggande taktiskt och kommunikativt förhållningssätt. Denna kunskap hoppas vi kunna använda oss av för att utföra vårt arbete som polis på ett säkrare sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)