Att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med drogmissbruk

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Drogmissbruk är en generell stigmatisering i samhället. Relationen till samhällets fördomar kring drogmissbruket resulterar till att individer med drogproblematik kan undvika att söka vård. Dessa bidragande faktorer kan göra att sjuksköterskan distanserar sig från patienter som lider av ett drogmissbruk. Metod: En litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar som granskats utifrån Fribergs analysmodell. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med drogmissbruk. Resultat: I studiens resultat presenteras det att sjuksköterskor upplever att individer med ett drogmissbruk inte får likadant bemötande av sjuksköterskorna som andra vårdsökande individer får. I resultatet framkom det även att det dåliga bemötandet var oftast på grund av dålig kunskap om individer med ett drogmissbruk. Konklusion: Resultatet i Studien kom fram till att okunskapen och bemötandet gentemot patienter med ett drogmissbruk blir förbättrad med utbildningar och kunskap. Sjuksköterskorna måste kunna bortse från det stigma som finns i dagen samhälle gentemot denna patientgrupp. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)