Tillverkning av Akrylnitril-Butadien-Styren (ABS)-filament förstärkt med fibrer av mikrocellulosa

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: Termoplaster används i en mängd olika produkter världen över. En starkare termoplast kan leda till att en mindre mängd material behövs för att bibehålla samma styrka i en produkt. En lättare produkt kan exempelvis leda till minskad bränsleförbrukning vilket är positivt i avseende för miljön, socialt och ekonomiskt.  Ett möjligt sätt att tillverka en starkare termoplast skulle kunna vara att förstärka den med cellulosafibrer. FineCell Sweden AB tillverkar cellulosafibrer i mikrostorlek genom en miljövänlig och energieffektiv kemisk process, vilket resulterar i en ekologiskt hållbar produkt. Nya tillverkningsmetoder som additiv tillverkning tillåter nya möjligheter för de former som kan tillverkas med termoplaster. Det är intressant att undersöka om det går att använda en cellulosaförstärkt termoplast till 3D-printning. Detta examensarbete har fokuserat på extrudering av mikrocellulosaförstärkt filament, och hur olika tillverkningsprocesser påverkar kvalitén och hur de mekaniska egenskaperna påverkas. Resultatet visar att mikrocellulosan i vissa fall kan ge ökad elasticitetsmodul, och att torkning och hantering av cellulosan innan extrudering är avgörande för egenskaperna, då eventuell fukt leder till porer vilka påverkar de mekaniska egenskaperna negativt.  I vidare arbete skulle fler materialegenskaper för det tillverkade filament vara intressant att undersöka. Det skulle vara intressant att tillverka filament med en ”Twin-screw” extruder, då det kan fördela fibrerna och skjuva till mindre storlek. Det skulle även vara intressant att undersöka mikrocellulosaförstärkning med andra typer av tillverkningsmetoder, högre fiberandelar och andra sorters termoplaster. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)