Vilket syfte har APU i frisörutbildningen? : APU varje vecka eller i längre sammanhängande perioder?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

Sammanfattning:

Uppsatsen handlar om vilket syfte APU har i frisörutbildningen och om skolan skall erbjuda APU varje vecka, eller i längre sammanhängande perioder? Syftet med studien har varit att bland annat undersöka vilket APU-upplägg som i utbildningssyfte är mest relevant och varför. För att få kunskap och information om vad branschen, rektor, frisörlärare samt handledare tyckte, har jag intervjuat ett antal personer. Intervjuerna var kvalitativa och strukturerade för att få deskriptiva svar. För att kunna få en så detaljerad analys som möjligt använde jag en digital bandspelare. Intervjuerna tog 20 till 30 minuter vardera. I studien har det visat sig att de flesta var lyhörda för båda uppläggen, de hade också erfarenhet av båda uppläggen men när jag frågade hur informanterna önskade att upplägget kunde vara, kom ett enhälligt svar från rektor, handledare samt frisörlärare. I utbildningsperspektiv, för att även bygga upp en kundkrets, menar majoriteten, att APU kontinuerligt varje vecka är att föredra. Branschen däremot hade en annan uppfattning, menade att varje skola/rektor själv beslutar om vilket upplägg som gynnar dem. Beslutet behöver inte vara för evigt utan måste utvärderas med jämna mellanrum.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)