Har storlek på fondförmögenhet påverkan på prestation? En kvantitativ studie om fonder med hänsyn till risk och avkastning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

Sammanfattning: Syftet med studien är att kvantitativt undersöka om det föreligger någon skillnad i prestation mellan fonder med liten respektive stor fondförmögenhet. Studien är baserad på ett urval av svenska aktiefonder och omfattar tidsperioden jan 2013-dec 2018. Tidigare forskning inom området för studiens ämnesområde har berört till stor del internationella marknader och därför har denna studie valt att fokusera på den svenska marknaden. Urvalet av fonder har selekterats via Morningstar och skett i linje med valda kriterier. Därefter har två fondportföljer bildats (Små och Stor), baserat på fondförmögenhet, där vardera portfölj innehåller nio fonder. Data har samlats in från Infront för samtliga fonder och vald marknadsportfölj (SIXRX) i form av månatlig avkastning och fondfakta. Vidare har fondportföljerna utvärderats med hjälp av prestationsmåtten; Sharpekvot, M2, Jensens alfa och Treynorkvoten. Modellerna för CAPM och Fama-French tre-faktormodellen har också legat till grund för utvärderingen. Utifrån studiens resultat och analys är det möjligt att konstatera att småfondportföljen har en tendens att periodvis prestera något bättre i relation till storfondportföljen. Däremot har studiens samtliga beräknade koefficienter för portföljerna inte visat på större avvikelser från varandra. Sammanfattningsvis kan denna studie fastställa att fondförmögenhetens storlek har en marginell påverkan på fondens prestation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)