Så framställs vätgas- och bränslecellstekniken i svensk media : - vilka möjligheterna har tekniken att vara en pusselbit mot fossiloberoende?

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Utsläpp av koldioxid från användandet av energi från fossila bränslen orsakar jordens uppvärmning och är ett stort miljöproblem. Den samhällsnisch vi människor skapat bygger på fossil energi och det har växt till ett beroende av fossila bränslen som energikälla. Teorin vägbundenhet beskriver och ger förklaring på hur beroende formas och bevaras, men teorin beskriver även hur beroenden kan brytas. Studiens syfte är att undersöka vilka möjligheterna är för vätgas- och bränslecellstekniken att vara en del av lösningen, en pusselbit i omställning till fossiloberoende energisystem. Analysmetoden som används är tematisk analys och det empiriska materialet består av tidningsartiklar som handlar om vätgas- och bränslecellsteknik. Tematisk analys innebär studier av mönster och hur teman skildras och förändras över tid. Teman är valda utifrån forskningsfrågorna. Analysresultatet visar på förändringar i beskrivning och skildring av teman. De förändringar som iakttagits beskrivs och diskuteras mot teori och tidigare forskning för att slutligen leda fram till ett svar på forskningsfrågan; ”Hur ser möjligheterna ut för vätgas- och bränslecellstekniken att vara en del i omställning till ett fossiloberoende samhälle?”. Slutsatsen är att det finns möjligheter för vätgas och bränsleceller att vara en del i konstruktionen av en ny samhällsnisch.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)