Hur arbetsbelastning påverkar antalet vårdskador

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Vårdskador är ett stort problem för hälso-och sjukvården där mellan tre och sjutton procent av alla inneliggande patienter drabbas, detta till en kostnad av 11,5 miljarder kronor per år. Sverige står inför en stor utmaning med både kraftigt ökad population, och samtidigt åldrande population. Dessutom har Sverige under flera år lidit av en sjuksköterskebrist och som följd har sjukhus tvingats skära ner på vårdplatser. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur sjuksköterskans arbetsbelastning påverkar förekomst av vårdskador. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvantitativ ansats, inriktad på arbetsbelastning inom slutenvården och förekomsten av vårdskador. Databassökningen genomfördes med blocksökningar i CINAHL och PubMed. Granskningen och innehållsanalysen följde modellen utvecklad av Forsberg och Wengström där 10 artiklar granskades med en granskningsmall för kvasi-experimentella studier. Resultat: Samtliga studier fann en korrelation mellan ökad arbetsbelastning och förekomsten av vårdskador. Flertalet studier fann att patienterna löper 5-7% ökad risk att avlida för varje extra patient en sjuksköterska ansvarar för. Resultatet delades upp i tre teman: Antal patienter per sjuksköterska, antal timmar per patient samt övertidsarbete. Konklusion: En förhöjd arbetsbelastning har i denna uppsats konstaterats ha en direkt koppling till exempelvis felmedicinering, fall, uppkomsten av trycksår, förväxling av patienter och ökad mortalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)