Svenskundervisningens olika didaktiska val lärare gör för elevernas läs- och skrivinlärning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Som blivande lärare är det viktigt att få kunskap om hur undervisningen i läs- och skrivinlärning kan utformas och vilka didaktiska val läraren kan göra. Syftet med den här forskningsöversikt är att belysa forskning om didaktiska val som lärare i F-3 väljer att använda i sin läs- och skrivundervisning. Forskningsöversiktens frågeställning har varit: Vilka didaktiska val enligt forskning gör F-3 lärare i svenskundervisningens läs- och skrivinlärning? Genom en tematisk analys har vi utgått från frågeställningen, reducerat och sammanfattat vetenskapliga studier och då upptäckt återkommande mönster och likheter i empirin. Forskningsöversiktens resultat är att det finns en mängd olika val att göra och att det inte verkar självklart vilka val läraren ska göra eller kombinera. Genom den tematiska analysen visar resultatet att flera av lärarna använder bokstavsträning, elevernas intresse, tidigare erfarenheter, undervisning integrerat med lek och digitala redskap i undervisningen. Det är även viktigt att läraren har tilltro till eleverna, anpassar både undervisningen och uppgifter utifrån elevernas behov och förutsättningar. Det är viktigt att läraren lär känna eleverna för att kartlägga och upptäcka eventuella svårigheter. Vidare forskning skulle kunna vara att ta reda på hur lärare arbetar med att skapa motivationen i läs- och skrivundervisningen och vad eleverna anser skapar motivation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)