Personers upplevelser av livet efter en stroke : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige diagnostiseras 30 000 personer varje år. En stroke kommer oftast plötsligt och kan leda till olika fysiska, psykiska, emotionella, sociala och kognitiva komplikationer. Majoriteten av de personer som insjuknar i stroke är i behov av andra personer för att kunna utföra dagliga aktiviteter där närstående ofta blir den informella vårdgivaren. Det är viktigt för sjuksköterskan att inhämta kunskap om hur personen upplever livet efter en stroke, för att kunna ge en god och individanpassad omvårdnad. Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av livet efter en stroke. Metod: Studien är en litteraturöversikt i vilken datainsamlingen genomfördes i databaserna CHINAL Complete och PubMed. Litteraturöversikten är baserad på tio kvalitativa vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar analyserades med hjälp av Fribergs analysmetod och kvalitetsgranskades med hjälp av Fribergs mall med granskningsfrågor för kvalitativa studier. Resultat: Två teman med tillhörande subteman identifierades. Det första temat var: Att leva med funktionsnedsättningar med tre tillhörande subteman: Förändrad självuppfattning, Existentiella tankar och känslor samt Det sociala livet förändras. Det andra temat var: Att hantera och acceptera en förändrad livssituation med två tillhörande subteman: Vikten av professionellt stöd och Livet tar en ny form. Diskussion: Metoddiskussionen innehåller litteraturöversiktens styrkor och svagheter. I resultatdiskussionen diskuterades resultatet mot bakgrunden, tidigare forskning, nya referenser och den teoretiska utgångspunkten Callista Roys adaptionsmodell.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)