Lageravstämning i oljebranschen : Datalagring

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

Sammanfattning: Denna undersökning handlar om hur data för ett lagerhanteringssystem, inom oljebranschen, kan lagras på ett mer effektivt sätt. Med hjälp av en databasmodell bidrar den här rapporten genom att visa nya lagringsmöjligheter som finns för företaget Preem. Förutom det ger undersökningen, bland annat, svar på hur skillnader mellan uppgiven (enligt leverantören) och uppmätt drivmedelsvolym för utförda leveranser kan beräknas, med hjälp av att begära information från en databas. Genom en bättre utförd datalagring kommer det vara lättare att hantera ett lager och kunna upptäcka när ett fel uppstår, som gör att informationen om volymen i lagret ändras felaktigt. Ett vanligt existerande problem är att två källor anger två olika resultat som berör lagermängden. Rapporten innehåller två framtagna databasmodeller samt inkluderar de teoretiska fakta som krävs för att förstå sådana modeller, och att kunna få en uppfattning för hur en sådan modell implementeras som en databas. Exempel på sådan information är vad en databas är, hur modellering av en sådan går till, bland mycket annat. Samtidigt framhåller denna undersökning idéer på vad det finns för fortsatta utvecklingsmöjligheter för Preem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)