Det gör inget om det går långsamt - så länge du inte stannar : En kvalitativ studie om arbetet på språkintroduktionsprogrammet med fokus på studie- och yrkesvägledning och kartläggning av nyanlända elever

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Skolor och kommuner har ställts inför nya utmaningar och fått utveckla strategier i mottagandet av nyanlända elever vilket ställer större krav på skolpersonal. Organiseringen av språkintroduktionsprogrammet ser olika ut i kommunerna. Skolverket har utformat ett material med riktlinjer för kartläggningen av nyanlända elever. Eftersom kartläggningsmaterialet inte är obligatoriskt för gymnasieskolans språkintroduktionsprogram använder kommuner sig av materialet på olika sätt. En noggrann kartläggning är en förutsättning för en lyckad och stimulerande skolundervisning. Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om studie- och yrkesvägledares arbete med nyanlända elever på språkintroduktionsprogrammet. Fokus kommer vara på kartläggningen inom programmets fyra nivåer och organisationens struktur. Utgångspunkten i studien har varit en kvalitativ forskningsmetod där vi använt oss av semistrukturerade intervjuer med kommunens vägledare och samordnare. Resultatet har visat att studie- och yrkesvägledarens roll har en stor betydelse i arbetet med de nyanlända eleverna samt att kartläggningen fyller en viktig funktion för elevens skolgång och underlättar övergångar inom de olika nivåerna på språkintroduktionsprogrammet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)