Flervåningshus i trä : Fasadutformning med hänsyn till brand

Detta är en L2-uppsats från Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö

Författare: Caroline Waldenström; [2008]

Nyckelord: Flervåningshus i trä; brand; arkitektur;

Sammanfattning: Under stor del av 1900-talet var det enligt nordiska byggnormer förbjudet att använda trästommar i byggnader med fler än två våningar. 1994 upphörde förbudet och istället infördes brandtekniska funktionskrav, vilket innebär att konstruktionen enbart måste uppfylla vissa krav och att material därefter kan väljas fritt. I detta examensarbete har jag undersökt hur flerfamiljshus skall utformas med hänseende till brand och yttre påverkan, samt hur trä som byggnadsmaterial kan begränsa den arkitektoniska utformningen. I Gävle finns för tillfället inga större flervåningshus utformade helt och hållet i trä, därför har studierna utförts i samarbete med Gävle kommun. Examensarbetet består av en teoretisk del och en tillämpningsfas i vilken förslag på byggnadsutformning arbetats fram, tänkt lokalisering för byggnaderna är Gävle Strand. Dokumentationer från liknande projekt visar att det varit relativt enkelt att få byggnader i trä att uppfylla de brandtekniska krav som ställs. Vanligaste metoden är att klä in bärande stommar med dubbla gipsskivor, genom att sedan putsa ytterfasaden skyddas även byggnaden mot utvändig brandspridning. Det visar sig dock fortfarande finnas en viss ovilja att bygga stort i trä, detta trots att trä ur brandskyddssynpunkt är likvärdigt om inte i vissa fall till och med bättre än andra byggnadsmaterial. Studier visar även att arkitekten för det mesta inte känner sig begränsad av att arbeta med trä, i de fall där vissa begränsningar uppstått har det berott på valet av byggmetod och inte materialet i sig. Examensarbetets tillämpningsfas har resulterat i skisser på hur en av de tänkta byggnaderna på Gävle Strand skulle kunna komma att se ut. Arbetet har avgränsats till att enbart titta på den yttre utformningen och störst vikt lades då på att använda trä som fasadmaterial. Byggnaden är ett fyravåningshus och fasaden har delvis utformats i trä, horisontella band av putsad fasad har varvats med trä och förhindra på så sätt att flamspridning sker via fasaden. Vissa delar av gavlarna är täckta helt och hållet med trä, här fungerar balkongerna som flamskärmar vilket medför att horisontella band av obrännbart material ej är nödvändigt. Träfasaden är tänkt att utformas i ek, träslaget har valts dels för sin färg men även på grund av dess goda motståndskraft i den fria luften. Önskas en heltäckande träfasad runt hela byggnaden krävs en installation av sprinklersystem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)