”Men gud vad svårt!” En kvalitativ studie om systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Lovis Karlsson; Daniel Larsson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Följande examensarbete handlar om systematiskt kvalitetsarbete och hur detta bedrivs i förskolans verksamhet utifrån förskollärares beskrivningar. I förskolans läroplan står det att förskollärare ska dokumentera, följa upp, utvärdera och analysera förskolans kvalitet (Skolverket, 2016). Utöver det har förskolechefen ansvar över att uppföljning och utvärdering av det systematiska kvalitetsarbetet sker (Skolverket, 2016). Tidigare forskning visar dock att analyser av förskolans måluppfyllelse och utvärdering av kvaliteten ofta uteblir.Utifrån detta fanns det ett intresse att gå djupare in i hur förskollärare uttrycker att det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs i verksamheten och vad som påverkar arbetet, samt hur förskollärare påverkas, vilket också blev studiens frågeställning och syfte. Studien är en kvalitativ studie med halvstrukturerade intervjuer där fyra förskollärare ingår. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori har använts som teoretisk utgångspunkt för att analysera det insamlade materialet och söka svar på frågeställningarna.I studiens resultat beskrivs att förskollärarna i studien arbetar på olika sätt med systematiskt kvalitetsarbete. Det framgår också att förskollärarnas arbete med det systematiska kvalitetsarbetet påverkas av en mängd faktorer. Det påverkas dels av vald ansats och dels av kollegor och arbetslag. Utöver detta visar studien att både barn, förskolechef samt huvudman har en påverkan på hur förskollärare utför systematiskt kvalitetsarbete. Även läroplanen och utbildningen inom området har en påverkan. Studien visar att dessa ovanstående exempel bidrar till olika förutsättningar för förskollärare att bedriva systematiskt kvalitetsarbete. Således kan detta leda till olika villkor för barnens utveckling och lärande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)