Skolkvalité och huspriser : En studie av skolkvalitetens påverkan på huspriser i Uppsala kommun

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Författare: Maria Luthström; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

I USA har ett flertal studier gjorts för att se hur skolkvalité kan påverka huspriser. Många av dessa studier pekar på att det finns ett relativt starkt, positivt samband mellan dessa variabler i USA. I denna uppsats har jag studerat hur olika egenskaper påverkar huspriserna i Uppsala kommun. Jag har fokuserat på att studera om, och i så fall hur, olika skolkvaliteter på högstadieskolor kan påverka huspriserna i det tillhörande skoldistriktet. Detta har jag gjort med hjälp av den hedoniska prismodellen och ett antal multipla regressioner. Som en definition på skolkvalité har jag använt mig av respektive skolors elevers medelbetyg. Resultaten visade ett förväntat positivt samband mellan skolor med ett högt medelbetyg och huspriser i det tillhörande området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)