Upplevelsen av hälsa bland renskötande samer i Sverige : En intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning:

Bakgrund: Idag lever cirka 20 000 samer i Sverige varav cirka 2500 har sin

huvudsakliga inkomst från renskötsel. Livet som renskötare beskrivs som fritt men

samtidigt präglat av konstant oro och stress inför framtiden. Diskriminering och

bristande stöd hör till vardagen och senare forskning visar att ohälsan ökar bland

renskötare. De flesta hälsoproblemen bland renskötande samer grundar sig i

marginalisering och kunskapsbrist hos allmänheten gällande renskötsel och samisk

kultur.

Syfte: Att belysa upplevelser av hälsa bland renskötande samer i en sameby i

Sverige.

Metod: Semistrukturerade intervjuer med intervjuguide och följdfrågor kring

upplevelsen av hälsa användes. Totalt 27 personer tillfrågades om deltagande och

elva personer medgav samtycke. Intervjuerna spelades in, transkriberades och

analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Intervjuerna genomfördes under

januari och februari månad 2016.

Resultat: Tre kategorier och elva underkategorier identifierades utifrån

informanternas upplevelser. Kategorierna som identifierades var; förutsättningar för

en god hälsa, hinder för en god hälsa samt hälsa i framtiden. Resultatet visar på att

renskötarna saknar stöd och förståelse från myndigheter samt ortsbefolkning och att

det råder informationsbrist gällande den samiska kulturen. Dagens ökade

exploatering och klimatförändringar skapar svårigheter i arbetet med renskötsel och

det är en bidragande orsak till renskötarnas upplevelse av ohälsa.

Slutsats: Resultatet av studien visar att det finns fortsatt behov av forskning inom

området då renskötarna befinner sig i en utsatt situation vilket påverkar deras hälsa

på ett negativt sätt. Resultatet ses som användbart till det fortsatta arbetet inom

svensk hälso- och sjukvård samt aktörer såsom myndigheter och övriga befolkningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)