Strategimodell för storhushåll - en anpassning till tjänstelogiken

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera välkända strategimodellers applikationsförmåga för de specifika förutsättningar som tjänsteföretag inom storhushåll verkar inom. Metoden som vi valt är kvalitativ och materialet som används tar sin utgångspunkt i sekundärdata i form av offentliga och institutionella källor från kända strategiforskare och branschspecialister. Uppsatsen utgår teorimässigt från de tre strategiska analysmodellerna, Five Forces, SWOT och VRIO-modellen. Dessa analyseras i förhållande till den inriktning av storhushållsföretag som vi valt. Vi har i analys och slutsatser visat på vissa svagheter hos Five Forces-modellen, SWOT-modellen och VRIO-modellen när det gäller dessa modellers respektive applikationsförmåga på tjänsteföretag inom storhushåll. De svagheter som redovisats är att modellerna saknar viktiga yttre påverkansfaktorer som bör uppmärksammas av företag verksamma inom denna kategori samt att den mänskliga faktorn kommer i skymundan. Detta måste anses som viktigt i en strategimodell för storhushållsföretag då människan är utgångspunkten inom den serviceverksamhet som bedrivs. Slutsatserna har vidareutvecklats till en egenskapad modell som ska vara mer anpassad till tjänsteföretag inom storhushålls specifika förutsättningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)