Förändringens påverkan på kunskapsöverföring.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Studien undersöker förändringens påverkan på kunskapsöverföring utifrån en fallstudie av distanshandelsföretaget Haléns implementering av ett nytt informationssystem. Vi har genom en kvalitativ ansats och en abduktiv metod ämnat ge vårt bidrag till redan existerande teori. Studiens problem definieras av den inneboende hotande naturen som förändringar innebär. I synnerhet ny informationsteknologi kan av medarbetare ses som något främmande om den teknologiska osäkerheten i organisationen är hög. Då det är av stor vikt för organisationer att en ny teknologi på ett bra sätt implementeras i organisationen är det viktigt att bemöta detta förväntade förändringsmotstånd. Studien tar sin grund i teori kring Knowledge Management, Change Management samt vetenskapliga artiklar om implementering av informationssystem. Våra resonemang, baserade på existerande teori och empiri, mynnar ut i en normativ implementeringsmodell. Denna belyser faktorer som vi anser vara viktiga att ta i beaktande på management-nivå under implementeringsfasen. Vi tar i vår studie utgångspunkt i teorier som diskuterar olika typer av kunskap, samt vilka olika kunskapsöverföringsprocesser dessa är naturligt kopplade till. Då tidigare teori framhåller tyst och explicit kunskap som två ytterligheter har vi i vår studie fokuserat på i vilken del av processen de olika typerna av kunskap får betydelse. Vi har utifrån Masinos (1994) resonemang om att betrakta informationsteknologi som en process snarare än en produkt kommit fram till att den tysta kunskapen är av stor vikt då nya arbetsprocesser växer fram under implementeringen av det nya informationssystemet. Vår empiri har även styrkt vår problematisering kring att de nya arbetsprocesserna, samt svårigheten med att förankra dessa i organisationen, är de primära utmaningarna för företaget. Studien går vidare med att utifrån förändringsteorier diskutera möjligheter för ledning att möta det förändringsmotstånd som ofta uppstår vid införandet av nya teknologier. Detta gör vi främst utifrån Melones (1995) grundpelare för förändringsframgång kombinerat med mer specifik teori om motivation, kommunikation, delaktighet, processerfarenhet, ansvarsbenägenhet och teknologisk osäkerhet i organisationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)