Vad kan kamerans perspektiv och illustrationens komposition ha för effekt för hur karaktären från League of legends är iscensatt? : Vad kameravinklar kan uttrycka i film och bild berättande

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

Författare: Elvira Vikman; [2022]

Nyckelord: Kameravinklar; Komposition; VCA;

Sammanfattning: Uppsatsen analyserar kameravinklar i förhållande till illustrationer som finns i ett onlinespel. Diskussion förs kring fyra bilder. Detta görs utifrån en bildanalys med inslag av semiotisk analys. Undersökningen kunde inte visa på om kameravinklar i sig själva kan uttrycka visuellt berättande eller ej. Dock visar studien att kameravinklar kan öka det visuella berättandet som en bild har.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)