Bildskapande aktiviteter i förskolans utbildning : En studie om hur förskollärare uppfattar uppdraget att bedriva bildskapande aktiviteter i sin undervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Sammanfattning: Förskolan är en grundläggande utbildning där barnen påbörjar sitt livslånga lärande. Syftet med denna studie är att synliggöra hur några förskollärare använder bildskapande aktiviteter i sin undervisning för att stödja och stimulera barnens utveckling och lärande. Vi finner det intressant för vår studie att förskolans läroplan reviderats och begreppen ”utbildning” och ”undervisning” skrivs fram mer än tidigare. Den metod vi använt oss av är kvalitativ intervju. Då det är förskollärare som bär huvudansvaret för undervisningen har vi intervjuat sex förskollärare i insamlandet av vårt empiriska material. I analysarbetet har vi använt oss av ett sociokulturellt perspektiv, vilket hjälpt oss att få syn på förskollärarnas förhållningssätt i bildskapande aktiviteter. I studiens resultat synliggörs en pedagogisk medvetenhet bland de intervjuade förskollärarna om fördelarna med att använda bildskapande aktiviteter i sin undervisning men de uttryckte även en vilja att ge barnen mer inflytande över bildskapande aktiviteter. En utmaning som identifierats i vårt resultat är att förskollärarna i denna studie inte nämner hur de använder digitala verktyg kopplade till skapande aktiviteter i den utsträckning som förskolans läroplan anger. Vår tolkning är att en av anledningarna kan vara att det endast gått ett halvår sedan implementeringen av den reviderade läroplanen trädde i kraft och att den fortfarande är under process. En av studiens slutsatser är att det huvudsakliga syftet med de bildskapande aktiviteter var att det används som en metod för att konkretisera lärandet i andra läroplansmål och att undervisningen av bild som ämne inte är ett lika etablerat inslag i förskolans utbildning. En annan av studiens slutsatser är att förskollärarna belyser vikten av bildskapande aktiviteter som både ett kommunikation-och uttrycksmedel samt som en stor del av den sociala gemenskapen på förskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)