Läroplanen2011 : För enhållbar framtid?

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

Författare: Sandra Wärn; [2017]

Nyckelord: Miljö; hållbarhet; läroplan; Lgr 11; Läroplanen 2011;

Sammanfattning: Denna C-uppsats undersöker   Läroplanen 2011, Lgr 11, och dess centrala innehåll som berör miljö och   hållbarhet. Lgr 11 har analyserats med hjälp av en för uppsatsen framtagen   analysmodell som sammanfattar de planetära gränserna, FNs globala   hållbarhetsmål och de svenska miljömålen i nio kategorier. Det centrala innehållet i   kursplanerna som berör miljö och hållbarhet i Lgr 11 uppfyller   analysmodellens samtliga kategorier. Detta beror till stor del på att Lgr   11’s formuleringar är generella och breda vilket gör att de enkelt   sammanfaller med kategoriernas innehåll. Detta innebär också att   formuleringarna lämnar stort utrymme för egen tolkning i undervisningen,   något som kan leda till varierande kvalitet beroende på faktorer som till   exempel lärare och skola. Som förslag till förbättringar av   Lgr 11’s centrala innehåll som berör miljö och hållbarhet föreslås en   striktare formulering och ett steg bort från den breda formuleringen. Genom   att styra innehållet tydligare mot kunskap som krävs för ett hållbart samhälle   lämnas inte kvaliteten på utbildningen upp till enskilda lärare och skolor,   utan kan nationellt sätta standard för vilken kunskap nästa generation ska   inneha.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)