La traducción del sueco al español de referencias culturales en la novela En man som heter Ove (Un hombre llamado Ove)

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kulturella referenser översatts från svenska till spanskai romanen En man som heter Ove, skriven av Fredrik Backman år 2012. Verket översattes till spanskautav Carmen Montes Cano år 2014 och fick då titeln Un hombre llamado Ove.Vårt intresse ligger i att undersöka vilka översättningsstrategier som använts för att kunna överföradet innehåll som inom originalverket färgas utav kulturella referenser. Handlingen utspelar sig inomdet svenska samhället och skriftspråket presenterar därför kulturella egenskaper med jämnamellanrum. Vi har studerat dess ord, uttryck och liknelser för att kunna jämföra innehållet i måltextenmed källtexten. Resultaten av vår studie visar att källtexten ofta generaliseras för att bli bättreanpassad till måltextens läsare, samt att många kulturella referenser helt enkelt förbises. Dettaeftersom att de ofta enklast överförs från källtext till måltext genom översättningsstrategier varsfunktioner förminskar, eller försummar, deras kulturella värde. Informationen referenserna erbjuderpåverkar inte heller nödvändigtvis novellens handling till en sådan grad att den tvunget måsteinkluderas. Därmed går flera, mindre bärande kulturella referenser förlorade i översättningsprocesser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)