Litium som tilläggsbehandling vid ADHD och depression

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Författare: Chikezie Okafor; [2020]

Nyckelord: Litium; ADHD; Depression;

Sammanfattning: Bakgrund: Litium har varit dominerande som behandling mot bipolär sjukdom men det har visat sig att litium verkar mycket bra förebyggande också mot depression. Forskningen har på senare år visat att litium kan verka positivt också på en del andra diagnoser utöver bipolär sjukdom. Litium har en snäv terapeutisk bredd vilket innebär att inställningen av läkemedlet måste justeras och övervakas noggrant. Litiumhalter över det terapeutiska området kan orsaka både neurologiska biverkningar och njurbiverkningar. Syftet: Syftet med denna studie var att undersöka ifall litium kan hjälpa vid neuropsykiatrisk sjukdom (attention deficit hyperactivity disorder) (ADHD) och depression liksom vid behandlingen av bipolär sjukdom, och i så fall hur effektiv litiumbehandling är vid dessa tillstånd. Metod: Detta examensarbete är en litteraturstudie där fem kliniska studier analyserades. Föreliggande examensarbete gjordes genom sökning av kliniska studier på PubMed. I studie 1 och 2 jämfördes litium med metylfenidat (MPH) vid behandling av ADHD. I studie 3 och 4 jämfördes patienter med behandlingsresistent depression och patienter med självmordsförsök, som behandlades med litium som tilläggsbehandling. I studie 5 behandlades patienter med bipolär I-depression med lurasidon som tilläggsbehandling till litium eller valproat. Resultat: Studie 1 visar att både MPH och litium  åstadkommer signifikanta och jämförbara ökningar av uppmärksamhet och minskning av hyperaktivitet och impulsivitet – svårigheter som är kännetecknande för ADHD – men samtidigt även minskning av irritation, aggressivitet, antisocialt beteende, ångest och depressionsdjup. Studie 2 visar att MPH i sig kan ha positiv effekt på koncentrationssvårigheter vid ADHD medan tillägg av litium kan vara en fördel om man vill förbättra arbetsminnet, som också brukar vara nedsatt vid ADHD. Studie 3 visar ingen tydlig antisuicidal effekt av litium. Studie 4 visar att tilläggsbehandling av litium kan förhindra självmord vid svårbehandlad depression. Studie 5 visar att tillägg av lurasidon till litium eller valproat kan påskynda förbättringen av bipolär depression mer effektivt än placebo. Slutsats: Studierna visade att litium åstadkommer signifikanta och jämförbara ökningar av uppmärksamhet och minskning av hyperaktivitet och impulsivitet - svårigheter som är kännetecknande för ADHD - men samtidigt även minskning av irritation, aggressivitet, antisocialt beteende, ångest och depressionsdjup. Som tilläggsbehandling kan litium ha stabiliserande effekt på arbetsminnet vid ADHD och vid depression kan litium minska risken för självmord vid terapiresistenta depressioner, men mer forskning behövs för att bekräfta de positiva effekterna av litium. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)