Medarbetarundersökning på distans : En studie av gruppchefer på SJs upplevelse av medarbetarundersökningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Bakgrunden till denna uppsats grundades i en farhåga om att gruppcheferna för Trafik och Service på SJ hade ett lågt engagemang inför den årliga medarbetarundersökningen. Oron grundades bland annat i att svarsfrekvensen var relativt låg om man jämförde med resten av företaget och i upplevelsen av att gruppchefer kan ha uttryckt en viss trötthet när den årliga medarbetarundersökningen ”kommer igen”. Denna studie är i stora drag tänkt att utreda hur engagemanget ser ut och varför. För att lyckas med detta har uppsatsen som syfte att undersöka hur gruppchefer, som är de åkande medarbetarnas närmaste chefer, på SJ arbetar med medarbetarundersökningar idag, vilka utmaningar de möter och i vilken utsträckning verktyget fungerar värdefullt för deras ledarskapsutveckling. För att uppnå syftet användes en kvalitativ metod, med intervjuer som angreppssätt. Vi intervjuade totalt nio personer, varav sju gruppchefer, en produktionsområdeschef och en representant från HR. Detta för att skapa oss en bild av gruppchefernas arbetssituation kopplat till medarbetarundersökningen. Den teoretiska referensramen har valts ut med syftet som utgångspunkt och består av teori om medarbetarundersökningars utformning, utvecklings- och förändringsarbete, chefer och ledningens påverkan på medarbetarnas engagemang, kommunikation och motivation. Resultatet av undersökningen visade att gruppchefernas största utmaning i deras arbete med medarbetarundersökningen är att leda på distans i rollen som mellanchefer, där de dels ska förhålla sig till medarbetarnas önskemål och dels till ledningens direktiv. Vi kan konstatera att skillnaderna i svarsfrekvensen till stor del grundas i att gruppcheferna arbetar utifrån andra förutsättningar än de som arbetar administrativt, innefattande skilda möjligheter att involvera medarbetarna i dialog och reflektion kopplat till undersökningen. I frågan om chefernas möjligheter till ledarskapsutveckling kopplat till undersökningen tycks dialog vara ett nödvändigt komplement för att gruppcheferna ska nå insikter att utveckla sitt ledarskap utifrån. Sammantaget har vi kommit fram till just distansledarskapet är den största problematiken i gruppchefernas arbeta med medarbetarundersökningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)