Fuck the cistem. En kvalitativ intervjustudie om hur några personer förhandlar könsidentitet

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Författare: Anna Eriksson; Jessica Juhlin; [2016-01-22]

Nyckelord: könsidentitet; genus; kön; kropp; diskurs; performativitet;

Sammanfattning: Syfte: Uppsatsen syfte är att studera hur några individer skapar och förhandlar sinkönsidentitet. Detta studeras utifrån frågeställningar kring hur kropp och kontext påverkarprocessen.Teori: Studien tar sin utgångspunkt i en poststrukturalistisk ansats, som med hjälp avbegreppen diskurs, performativitet och den heterosexuella matrisen belyser förhandlandet avkönsidentiteten. Uppsatsen har ett kritiskt förhållningssätt för att sätta samhällets rådandegenusnormer under lupp.Metod: Empirin har tagits fram genom kvalitativa och semistrukturerade intervjuer medinspiration från livshistoria. Urvalet består av fyra personer, två kvinnor och två män. Tvåpersoner identifierar sig som transpersoner och två som cispersoner, vilket gör urvalet unikt irelation till tidigare forskning. Analysen har inspirerats av diskursanalys för att synliggöra derådande diskurser där könsidentiteten förhandlas.Resultat: Resultaten tar sin utgångspunkt i fyra personers livberättelser. Studien visar på någracentrala beröringspunkter mellan hur deltagarna resonerar kring skapande av könsidentitet.Det framgår hur kropp i relation till den heterosexuella matrisen framställs som relevantafaktorer när kön förhandlas. Kroppen kan utifrån vårt material tolkas som en performativartefakt som ständigt är medproducent i den aktuella praktikgemenskapen. I resultatensynliggörs att gestaltandet av kön ges olika uttryck inom olika diskursiva praktiker och attdeltagande i en praktik konstruerar identiteten. Kropp och diskurs är utifrån vårt resultatrelevant i skapandet av en könsidentitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)