Att arbeta för att bli attraktiva arbetsgivare : En komparativ studie mellan privata och offentliga organisationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

Sammanfattning:

Denna uppsats handlar om hur privata företag och offentliga organisationer arbetar för att vara attraktiva arbetsgivare. Syftet är att undersöka hur de arbetar internt och externt för att se om det finns några skillnader eller likheter. Den teoretiska referensramen är uppbyggd i följande tre delar. Första delen redogör kort om privata och offentliga organisationer för att få en överblick över dess skillnader i rekrytering. Andra delen redogör för ämnet attraktiva arbetsgivare och hur organisationer internt arbetar för att vara attraktiva arbetsgivare. Detta sammanfattas sedan i Herzbergs tvåfaktorsteori. Den tredje och sista delen i teoretisk referensram berör ämnet Employer Branding och hur organisationer arbetar externt för att vara attraktiva arbetsgivare. Undersökningen är utformad från en kvalitativ metod där intervjuer på tre privata företag och tre offentliga organisationer har genomförts.

Resultat och analys visar att deras arbete är relativt lika men att det också finns skillnader i deras arbetssätt. Gemensamt för organisationerna är att arbetet i att vara attraktiva arbetsgivare är något som är viktigt då de i framtiden ser utmaningar med att rekrytera samt att behålla kompetens. De privata företagen har kommit längre i sitt arbete och har också lättare för att verka som attraktiva arbetsgivare, då de inte är lika mediaövervakade som offentliga organisationer. Resultat och analys visar också att arbetet med att vara attraktiva arbetsgivare är något som både privata företag och offentliga organisationer mer eller mindre dagligen arbetar med. Det mesta inom det dagliga arbetet har med attraktivitet att göra. Där deras arbete i att vara attraktiva arbetsgivare skiljer sig åt, handlar det bland annat om organisationernas ledarstilar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)