Lärares litteraturval i svenskämnet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Examensarbetet har ämnat undersöka hur några lärare gör sina litteraturval i grundskolans senare år och vilka didaktiska utmaningar eller möjligheter som styr deras litteraturval i svenskämnet. Vi har kommit i kontakt med fyralärare och genomfört tre semistrukturerade intervjuer. Vi har utgått ifrån didaktiska, kulturella och litteraturreceptionsteorier för att analysera vårt resultat. Lärarna resonerar om processen som leder till den skönlitteratur de behandlar och läser i ämnet svenska. De beskriver sina didaktiska överväganden, elevgruppens påverkan, dagens motstånd till läsning och hur skolans resurser påverkar litteraturvalet. Lärarna ser olika på vilken litteratur som bör behandlas i svenskämnet. En lärare anser att ämnetdelvis behöver återgå till att bli ett traditionellt litteraturhistoriskt bildningsämne och behandlar gärna klassisk litteratur för att eleverna ska få med sig en gemensam kulturell referensram. Resterande tre lärare talar främst om användningen av populärkulturell ungdomslitteratur då de menar att det idag är svårare att fånga läsintresset hos unga. Vår slutsats är att lärare påverkas olika av elevers önskemål och preferenser utifrån olika aspekter, dels handlar det om skolans resurser och tillgängligheten av böcker samt vilket intresse för litteratur som den enskilde läraren har.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)