Revisionens påverkan på låneräntan : En datastudie inom kontantintensiva och mindre kontantintensiva branscher

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

Sammanfattning: Bakgrund: Revisionsplikten infördes i Sverige 1983 där ett av argumenten var att bidra till ökad insyn i företagen. År 2010 avskaffades denna revisionsplikt för småföretag. En övergripande anledning till att småföretagen valde att avstå en revisor, var den kostnadsbesparingen på 10 000 kr per år. Bolagsverket har kunnat konstatera att felaktiga bokslut från småföretagen har ökat markant sedan avskaffandet av revisionsplikten. Syfte: Syftet med studien är att förklara hur den slopade revisionsplikten påverkar småföretags låneränta, genom att undersöka kontantintensiva och mindre kontantintensiva branscher. Metod: En kvantitativ metod med ett hypotetiskt deduktivt arbetssätt, utförd genom en datastudie. Årsredovisningarna har hämtats från databasen Retriever Business. Vi har utfört analysen via en multipel regressionsanalys. Resultat: Revision har en positiv påverkan på räntan och är inte statistiskt signifikant för båda branscher. Slutsats: Vi kunde inte se någon påverkan av revision på räntan då den inte var signifikant. Det undersökningen resulterade i var att företagens storlek och dess andel materiella anläggningstillgångar var det som påverkade räntan i störst utsträckning. Vårt resultat blev även påverkat av det stora bortfallet och felaktigheter i datainhämtningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)