Skadeståndsansvaret i aktiebolag - en studie av ansvarsfördelningen mellan styrelse, VD och revisor

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Ett aktiebolag fördelar ett parallellt rättslig ansvar mellan bolagets styrelse, VD och revisor som i huvudsak aktualiseras när en skadeståndstalan riktas mot dem. Enligt ABL är styrelsen ansvarig för bolagets förvaltning, organisation och att utöva tillsyn över bolagets bokföring enligt 8:4 ABL. VD är ansvarig för den löpande förvaltningen i bolaget enligt 8:29 ABL. Revisorn är ett oberoende och kontrollerande organ som ska granska den interna förvaltningen och räkenskaperna enligt 9:3 ABL. Bolagsorganen bär ett individuellt skadeståndsansvar i enlighet med 29:1-2 ABL. Av samma paragrafer uppkommer ansvar för skada som en organledamot vållar genom att vara culpös vid utförande av sitt uppdrag. En förutsättning för ansvar är däremot att det föreligger adekvat kausalitet mellan skadan och den skadegörande handlingen. I rättspraxis förekommer ofta felaktigheter i bokföringen och föranleder en skadeståndstalan mot bolaget, som representeras av styrelsen, eller revisorn. Medan det är VD:n som låter upprätta en bokföring, är det styrelsen som godkänner den och revisorn som granskar den. Den praktiska rättstillämpningen har däremot utvecklats till att revisorn ofta får svara ensam i flera mål trots att även styrelsen och VD:n varit medvållande till skadan. Det saknas däremot en klar definition för vad som ingår i en styrelseledamots uppdrag och det blir därigenom svårt att påvisa oaktsamhet vid utövandet av uppdraget. I flera rättsfall ställer även domstolen höga beviskrav beträffande om en styrelseledamot ska anses ha varit oaktsam. Revisorn har ett professionsansvar och följer därigenom en aktsamhetsnorm som sätts i relation till revisorer som yrkesgrupp och god revisors- och revisionssed. Det blir därigenom enklare för domstolarna att påvisa att en revisor varit culpös. Sammantaget är det flera faktorer som har bidragit till att rättsutvecklingen har lett till att revisorns ansvar utvidgats och får svara i fler skadeståndsmål trots att även styrelseledamöter och VD varit medvållande till skadan. Mycket ansvar som enligt lagen åvilar styrelsen eller VD har på så sätt förskjutits till revisorn. Ansvarsfördelningen i lagen och den praktiska tillämpningen av ansvarsfördelningen skiljer sig därför många gånger åt. Det har inneburit att revisorn många gånger fått svara för skador som är styrelsens ansvar enligt ABL.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)