Hållbara produktionssystem i bostadsnära natur : ett gestaltningsförslag där odling integreras i rekreativ naturpark

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur odlingssystem kan integreras i bostadsnära naturområden. Naturområden utgör viktiga stadsbyggnadselement i växande städer. Trots att vi är medvetna om naturens positiva eff ekter på människors hälsa och välmående leder förtätning och exploatering av grönområden till färre gröna ytor och rekreativa miljöer i städer. Vi menar också att närproducerade råvaror är en viktig del av en hållbar stadsutveckling. Trots detta så placeras urban odling i städernas utkanter vilket gör att de inte ses som en självklar del av staden. Arbetet har som mål att visa hur ett naturområde i staden kan bli ett produktivt stadslandskap som samtidigt bibehåller sina rekreativa och miljömässiga värden. Genom att tillgängliggöra naturens resurser i stadens naturområden är visionen att grönområden ska bli multifunktionella inslag i hållbara städer. Jag anser att vi som landskapsarkitekter har ett ansvar att skapa hållbara utemiljöer som värnar om ekosystem och ekosystemtjänster. Genom att utforma odlingssystem som i samspel med befi ntliga ekosystem utnyttjar de fördelar som fl erskiktade vegetationssystem tillhandahåller kan vi odla och producera hållbart. Arbetet har inspirerats av arkitekttävlingen Skogen som gick av stapeln under sommaren förra året. Tävlingen hade som ambition att fi nna ett nytt tillvägagångsätt för hur skog kan användas som ett stadsbyggnadselement. Utifrån dessa grunder skulle de tävlande sedan välja en lämplig plats att arbeta med. Platsen jag valde att arbeta med är en naturpark i Lund. Platsen heter Holmbergska tomten och ägs av kommunen. Parken utgör främst en lekmiljö för barn då många upplever att tillgängligheten till området är begränsad. Tävlingsförslaget introducerar ett fl erskiktat odlingssystem som samspelar med det befi ntliga beståndet. Syftet är att öka attraktionskraften så att området känns tillgängligt och tillgängliggöra naturen som en nära resurs för de kringboende. För att kunna utföra gestaltningen inleddes arbetet med en förstudie där en litteraturöversikt gjordes. Jag fördjupande mig inom urban odling ur ett hållbarhetsperspektiv, samt inom välutvecklade odlingsmetoder såsom permakultur och skogsträdgårdar. Därefter besöktes referensprojekt för mer platsspecifi k kunskap och erfarenhet. Med samma regionala förutsättningar som projektet gav referensprojekten mig fördjupad kunskap och inspiration för gestaltningen. Förstudien avslutades med en analys av området. Analysen av arbetsområdet angav i hög grad riktningen för hur gestaltningen utvecklades. Tävlingsförslaget är ett resultat av den gestaltningsprocess som under arbetets gång utvecklats med hjälp av nya insikter och värdefull kunskap. Skissandet som metod pågick kontinuerligt under hela arbetsprocessen och var ett värdefullt verktyg för att utveckla och förmedla nya tankar och idéer. Tävlingsförslaget innefattar ett integrerat odlingssystem som har introducerats i vissa utvalda delar av naturområdet. Tanken bakom förslaget var att tillgängliggöra naturen och närproducerade råvaror för stadens invånare. Utformningen av förslaget stärker värdena i den befi ntliga naturen och uppmärksammar naturen som en källa för resurser i staden. Genom att bibehålla de kvalitéer som bostadsnära natur erbjuder och integrera odling är tanken att skogsträdgården ska innebära att nytt sätt att nyttja bostadsnära natur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)