"Jag har aldrig blivit misshandlad. Men däremot har jag åkt in i väggen och jag fick en dörr i huvudet" : En kvalitativ studie om hur professionella uppfattar ungdomars syn på våld i nära relation

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Denna studie kom till för att vi såg en kunskapslucka av fenomenet våld i nära partnerrelationer hos ungdomar. Syftet var att undersöka hur professionella inom socialt arbete uppfattade ungdomars syn på våld i nära relation. Vid genomförandet av studien intervjuade vi sex personer som var yrkesverksamma inom socialt arbete med ungdomar och/eller våld i nära relation. Ett etiskt övervägande som gjordes innan intervjuerna genomfördes var att intervjua yrkesverksamma och inte ungdomar. Vi bedömde att risken för att en enskild ungdoms sekretess kunde påverkas mer negativt än en yrkesverksam person som kunde tala generellt om flera ungdomar. Vi har i studien använt oss av semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide. Intervjuguiden innehöll frågor som berörde fyra olika områden - professionell bakgrund och arbetsområde, ungdomar, våld i nära relation samt prevention. Intervjuerna skedde via Zoom. Vi valde att göra ett målstyrt urval som kombinerades med ett snöbollsurval. En del av de yrkesverksamma som tillfrågades upplevde att de inte arbetade inom området som vi ville studera och rekommenderade andra yrkesverksamma som de ansåg mer kunniga, vilket innebar att vårt urval delvis utgjorde ett snöbollsurval. Datamaterialet strukturerades in i olika teman: skillnader och likheter mellan ungdomars och vuxnas relationer, ungdomars spridda definition av våld, digitalt våld, våldsbenägenhet och könstillhörighet och efterreaktion av våldsutsatthet. Resultatet visade att ungdomars relationer bagatelliserades av vuxna samt att det fanns bristande kunskap om våld i unga parrelationer. Våld i unga personers relationer togs inte på lika stort allvar som våld i vuxna relationer, dels på grund av att unga relationer ansågs vara för korta för att tas på allvar, och dels för att digitalt våld var svårt för vuxna att definiera som våld samt att ungdomar talade om sexuellt våld i liten omfattning. Ungdomar kan dock identifiera fysiskt våld och förstår dess innebörd. Vidare är vår slutsats att det inte alltid var uppenbart för ungdomar när en relation var destruktiv eller när ett våldsbrott har skett. I respondenternas svar såg vi att vuxna generellt kan ha bristande kompetens om våld i unga partnerrelationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)