Stödet som behövs En intervjustudie med nyutexaminerade sjuksköterskor om vad som krävs för att de ska känna sig trygga inom ordinärt boende

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Hemsjukvården utgör den största delen av Sveriges hälso-och sjukvård. Att arbeta inom hemsjukvården i ordinärt boende kommer med många utmaningar då sjuksköterskan måste anpassa sig till de olika förutsättningar som kommer med att vara i en annan persons hem. När den nyutexaminerade går från att ha varit student till att börja arbeta inom hemsjukvården genomgår sjuksköterskan en transition vilket kräver stöd från verksamheten för att känna sig trygg och kunna ge en god och säker vård. Syfte: Studiens syfte är att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors behov av stöd inom ordinärt boende i hemsjukvården. Metod: Intervjustudie med semistrukturerade frågor, urvalet var sjuksköterskor som var nyutexaminerade när de påbörjade sin anställning inom hemsjukvården. Intervjuerna har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Utifrån sjuksköterskornas berättelser har tre kategorier framkommit: Behov av introduktion på verksamheten, behov av stöd och kontinuitet samt behov av utbildning. Diskussion: Sjuksköterskorna uppger sig behöva stöd för att få en trygg start i arbetslivet vilket de inte upplevt att de till fullo fått. För att kvarhålla nyutexaminerade sjuksköterskor på arbetsplatsen behöver verksamheten se över sin introduktion och vilket stöd som den kan erbjuda. Slutsats: Introduktionen behöver utvecklas och förlängas för att verksamheten bättre skall kunna erbjuda de nyutexaminerade sjuksköterskorna stöd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)