Rörelse och fysisk aktivitet i förskolans utemiljö under det svenska vinterhalvåret : En kvalitativ studie av svenska förskollärares upplevda förutsättningar för genomförande av rörelse och fysisk aktivitet utomhus på förskolan under vintern

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med studien är att få en uppfattning om de förutsättningar som svenska förskollärare kan möta i samband med rörelse och fysisk aktivitet utomhus under vinterhalvåret. Studien utfördes genom kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma förskollärare. Förutsättningarna för rörelse och fysisk aktivitet vid utevistelse på förskolan under vinterhalvåret upplevs olika från en förskollärare till en annan, men det finns vissa utmaningar och hinder som återfinns i samtliga berättelser, dessa rör först och främst vad som erbjuds av förskolans gård under vintern och väderförhållanden. Resultaten stämmer till viss del överens med liknande studier som genomförts på förskolor i andra länder under snarlika förhållanden. De förskollärare som deltagit i den aktuella studien uttrycker också önskemål om förutsättningar som främjar barns fysiska och psykiska utveckling vid utevistelse under vintern gällande planering, utemiljö och material.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)