Straffvärdeventil för flerfaldig brottslighet - ett rättssäkert sätt att utöka tillämpningsområdet för hemliga tvångsmedel?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Regeringen lade under hösten 2020 fram ett förslag om att utöka tillämpningsområdet för hemliga tvångsmedel genom att införa en straffvärdeventil som tar sikte på flerfaldig brottslighet. Förslaget motiveras mot bakgrund av att de brottsutredande myndigheterna är i behov av effektiva utredningsåtgärder för att kunna utreda mindre allvarliga brott som sker på ett systematiskt sätt. Införandet av en sådan mekanism kan således komma att ske i syfte att främja det brottsbekämpande intresset under förundersökningen på bekostnad av enskildas intresse av skydd mot intrång i den personliga integriteten. Utifrån motsättningen mellan statens intresse av en effektiv brottsbekämpning och den enskildes intresse av skydd mot intrång i den personliga integriteten har denna uppsats granskat hur hemliga tvångsmedel får användas under en förundersökning. Genom att använda Herbert Packers typmodeller av straffprocessen, rättssäkerhetsmodellen och brottsbekämpningsmodellen, som ett analysverktyg har regleringen för hemliga tvångsmedel analyserats. Slutsatsen är att regleringen är utformad på ett sätt som prioriterar intresset av den enskildes rätt till skydd mot intrång i den personliga integriteten. Emellertid kan det påpekas att de senaste lagändringarna på området visar på ett ökat intresse av en effektiv brottsbekämpning Vidare har uppsatsen syftat till att undersöka hur införandet av en straffvärdeventil som tar sikte på flerfaldig brottslighet skulle kunna påverka den brottsbekämpande verksamheten under en förundersökning i relation till individens krav på rättssäkerhet. I arbetet med denna uppsats har därför begreppen rättssäkerhet och effektiv brottsbekämpning undersökts. De regler som styr straffvärdebedömningen för flerfaldig brottslighet har även behandlats. Den slutsats som uppsatsen kommer fram till är att införandet av en straffvärdeventil som tar sikte på flerfaldig brottslighet på ett tydligt sätt hade gynnat den brottsbekämpande verksamheten under en förundersökning. Emellertid konstateras det att det framstår som tämligen komplicerat att under en förundersökning göra en korrekt bedömning av flerfaldig brottslighets straffvärde. Då det rör sig om statlig tvångsutövning mot enskild talar högt ställa krav på rättssäkerhet för att en straffvärdeventil som tar sikte på flerfaldig brottslighet bör undvikas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)