Slang i Norrköping : Slang i Norrköping i fyra generationer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Institutionen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: I det här arbetet tar jag upp vad det finns för slang i Norrköping. Jag jämför slangord mellan fyra generationer i en undersökning som består av en enkätdel, där informanterna har fått svara skriftligt och en muntlig intervjudel som utgår ifrån svaren på enkäten. Jag har här intervjuat grupper där män är för sig och kvinnor för sig, fyra stycken ifrån varje kön och generation. Totalt är det 32 stycken informanter. De är födda i Norrköping eller inflyttade några få år efter födseln. Alla har arbetarföräldrar. Jag knyter samman undersökningen med en teoretisk del i början av arbetet där jag tar upp tidigare forskning i ämnet. Tillsammans med resultatet av undersökningen följer kommentarsdelar som mer ingående tar upp den historiska bakgrunden för orden. I diskussionen följer jag sedan upp resultaten och presenterar skillnader mellan sätten att intervjua som visade sig och framför allt skillnaden mellan de fyra generationernas slang. Vad jag har velat få fram med arbetet är hur slangen skiljer sig mellan generationerna och kanske också könen och varför. Resultatet är entydigt, även om jag inte kan påstå att undersökningen är allmänt gällande då den är i så liten skala. För varje generation finns det nya företeelser i slangen. Varför det gör det är därför att den huvudsakliga delen av slang skapas av ungdomsgenerationerna i det samhälle som de lever och formas av just vid det tillfället. Samhället förändras på många sätt, så också slang. Den huvudsakliga skillnaden mellan män och kvinnor är vilka ord vi producerar slangord för. Män har en förkärlek till substantiv medan kvinnor är mer bundna till adjektiv och adverb.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)