Karusellhandel och VoIP- bedrägerier : Ur ett motverkande perspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet

Författare: Mattias Savci; [2022]

Nyckelord: Karusellhandel och VoIP- bedrägerier;

Sammanfattning: Grunden och syftet med mervärdeskatten är att beskatta konsumtionen av varor.1Under senare år har det förts diskussioner kring mervärdesskattens utformninginom den Europeiska unionen (EU) och behandlingen av varutransaktioner. Det ärEU-kommissionen som till stor del har drivit frågorna om varuhandel inom EU.Frågor kring varutransaktioner inom EU och dess beskattning har alltid varitaktuella diskussionsämnen, vilket på ett översiktligt sätt kommer att redogöras idenna uppsats.Den ekonomiska brottsligheten inom Sverige och EU utgör ett utbrett problem.Metoder och tillvägagångssätt för att begå ekonomisk brottslighet av olika slagsprider sig snabbt. Den ekonomiska brottsligheten är idag svårkontrollerad vilkettill stor del beror den tekniska utvecklingen. Att flytta runt medel mellan banker iskilda delar av världen inom loppet av ett fåtal minuter är inget ovanligt fenomen.Det är framförallt två faktorer som ligger bakom förekomsten av ekonomiskbrottslighet; dels stora förtjänstmöjligheter, dels en relativt låg upptäcktsrisk.Vidare råder det onekligen olika moraliska uppfattningar inom samhället gällandeskatter. En viss uppfattning bland invånarna innebär att det inte anses moraliskt felatt undanhålla skatter och avgifter. Detta kan i sin tur leda till att systemet riskeraratt kollapsa. I fråga om bedrägerier gällande mervärdeskatten har det uppkommitväsentliga problem. En av följderna som uppstod när man slopade tullavgifter inomEU var att skatteskyldiga köpare fick ansvar att betala in totala mervärdesskatten. Isin tur har det föranlett svårigheter att kontrollera att mervärdesskatt betalats in påett korrekt sätt. Detta har resulterat i att bedrägeri blivit ett problem i form avkarusellhandel.Karusellhandel utgör en bedrägeriform som går ut på att samma varor cirkulerar iförsäljning bland ett flertal företag inom EU. Denna bedrägeriform har utgjort ettproblem i Sverige sedan inträdet i EU år 1995.2 Problematiken har dock ökat desenare åren framförallt med anledning av den digitalisering och teknologiskautveckling som ägt rum. Under 2019/2020 drabbades Sverige som hårdast. Underde nämnda åren har större bedrägerihärvor ägt rum, benämnt karusellhandel avtelefoner och handel av VoIP.3 Resultatet av de omfattande bedrägerihärvorna somägt rum är enorma skattebortfall. Myndigheter har konstaterat att vissa åtgärderbehöver vidtas för att stävja denna problematik.  Lagändringen i 1 kap. 2 § p.4 (f) ML har utgjort en åtgärd som vidtagits i syfte attmotverka bedrägerierna.4 Frågor som är av intresse att utreda är hur dessabedrägerier går till samt vad som görs idag för att motverka förekomsten av de. Detär även av intresse att utreda vad som kan göras i förebyggande syfte för attmotverka förekomsten av karusellhandel. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)