Däckfackhandeln i Sverige : - från ett leverantörsperspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Jan E Ericsson; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Bakgrunden för denna uppsats är att jag som anställd i däckbranschen i Norden önskat att få ökad förståelse för vilka mekanismer som en däckleverantör, som normalt är ett försäljningsbolag ägt av en stor multinationell däckproducent, måste ta hänsyn till för att de självständiga däckfackhandlarna i Sverige skall föredra en viss leverantör och dennes produkter och varumärken framför andra leverantörer. Då däckfackhandeln totalt sett är den återförsäljningskanal som är störst när det gäller försäljning av däck till slutkund i Sverige, upplever jag detta som ett intressant forskningsområde. Däckbranschen i Sverige måste generellt anses som mer eller mindre outforskad. Internationellt kan det också se ut som om förvånansvärt få forskningsarbeten gjorts av just däckbranschen. När det gäller mitt specifika forskningsområde har jag inte funnit några motsvarande studier i mina sök i vetenskapliga databaser och liknande. Jag har därför ansett det som viktigt att få ett så stort underlag för min studie som möjligt inom de tidsbegränsningar m.m. som ett uppsatsarbete medför. Detta har inneburit att jag dels har genomfört en telefonundersökning riktad mot 400 självständiga däckfackhandlare i Sverige varav 200 har svarat, dels genomfört intervjuer med 3 VD:ar som företräder en av de största däckleverantörerna i de nordiska marknaderna. För att kunna uppfylla studiens syfte har jag parallellt med min empiriska studie, tillägnat mig teorier av mer generell karaktär och här kan nämnas teorier runt olika konkurrensstrategier, strategival, olika marknadsföringsstrategier samt utformning och koordinering av försäljnings- och distributionskanaler. Analysen och tolkningen av min undersökning har mynnat ut i en avslutande diskussion där jag dels prövar att visa sambandet mellan den globala däckbranschen och förhållandet mellan en däckleverantör och de självständiga däckfackhandlarna i Sverige, dels prövar att identifiera de möjligheter som finns för en däckleverantör att bli föredragen framför andra leverantörer av de självständiga däckfackhandlarna. Slutsatsen är att det, förutom de grundläggande aspekterna på förhållandet mellan en däckleverantör och en däckfackhandlare som leveransförmåga, goda produkter, väletablerat varumärke och därefter pris, kan se ut som de självständiga däckfackhandlarna kan tänka sig ett närmare samarbete med en däckleverantör för att få hjälp med att möta konkurrensen från andra aktörer på den svenska däckmarknaden. Det är framförallt produktutbildning men också hjälp med profilering av den självständige fackhandlarens lokaler, lokal marknadsföring samt säljutbildning som lyfts fram. Sökord: Marketing Channels, Distribution Channels, Sales Channels, Independent Dealers, Independent Retailers, Marketing Mix, Relationship Marketing.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)