Konsulterad chefsrekrytering : en studie i vilka kompetenser, erfarenheter och personlighetsegenskaper som chefsrekryteringskonsulter eftersöker när de gör chefsurval.

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Författare: Mattias Bengtsson; [2001]

Nyckelord: Sociology; Sociologi; Social Sciences;

Sammanfattning: Min frågeställning som jag har utgått ifrån har varit: Vilka bedömningsfaktorer specifikt kompetenser, erfarenheter och egenskaper söker och bedömer chefsrekryteringskonsulter vid urval till ledande befattningar och varför? Denna huvudfråga ledde till två underfrågor: Hur sker externt konsulterad chefsrekrytering? Vilka urvalsinstrument använder chefsrekryteringskonsulter? Det övergripande syftet med den här uppsatsen har varit att studera hur chefsrekryteringskonsulter gör bedömning av sökande vid chefstillsättningar och specifikt vilka bedömningsfaktorer dvs kompetenser, erfarenheter och personliga egenskaper som de prioriterar högst och som anses mycket viktiga för att kunna prognostisera framtida arbetsprestationer. Uppsatsen bygger på en empirisk studie där jag har använt mig utav kvalitativa och mindre strukturerade intervjuer med sex stycken olika chefsrekryteringskonsulter från sex stycken olika chefsrekryteringsföretag. Studien inleds med en teoretisk genomgång av kompetens, social kompetens och ledarskap och ledaregenskaper. Dessa begrepp kopplas sedan till mina resultat från mina intervjuer. Förarbetet och studien av uppdragsgivaren dvs det företag som skall tillsätta en chef, är mycket viktig för att kartlägga den aktuella befattningen, kravprofilen, företagets cykel och företagskulturen i form av normer, värderingar, attityder och mål. Detta därför att kravprofilen, företagscykeln och företagskulturen är helt avgörande för vilka bedömningsfaktorer som är relevanta. Ledarskapets utseende och karaktär och därmed egenskaperna och kompetenserna som efterfrågas hos en ledaren är olika beroende på i vilket skede företaget befinner sig i och vilka verksamhetsmål som är uppsatta etc. Även branschen kan vara avgörande, som vid t ex ledande befattningar inom läkemedelsbranschen, då adekvat utbildning är ett måste-krav. Det finns dock bedömningsfaktorer som överlag krävs vid alla chefstillsättningsuppdrag och det är tidigare erfarenhet av att leda personal och social kompetens eller social förmåga. Övriga bedömningsfaktorer som används är utbildning, problemlösnings- och analytisk förmåga, intellektuell höjd, pondus, flexibilitet och motivation mm.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)