Teknisk tillgänglighet och dess nyckeltal - utifrån en marin kontext

Detta är en Kandidat-uppsats från Försvarshögskolan

Sammanfattning: Tillgänglighet är väsentligt för att skapa effekt med tekniska system. Detta leder till ett behov av att aktivt arbeta med uppföljning och nyckeltal för att kunna optimera organisation och design i syfte att uppnå den önskade effekten, utifrån tillgängliga resurser. En grund i detta är att ha en gemensam terminologi, god kommunikation och en förståelse för aktörernas roller.   Studien undersöker tillgänglighetsbegreppen och jämför definitionerna i litteratur med verkligheten. Syftet är att förtydliga och belysa problematiken kring begreppen för tillgänglighet och dess nyckeltal samt arbetet med detta. Detta görs bland annat genom att pröva om befintliga begrepp fortfarande är valida. Målsättningen är att arbetet skall styrka de uttalade behoven rörande en diskussion kring tillgänglighetsbegreppen och kunna vara en inledning till vidare studier.   Resultatet visar på att befintliga tillgänglighetsbegrepp är gångbara. Frågan som uppstår är rörande vilken typ av tillgänglighet som bör vara i fokus. Oavsett, är det utmanande att ur ett tillgänglighetsperspektiv, hantera multifunktionella plattformar med olika driftprofiler. Till detta finns det tolkningsdiskrepanser mellan litteraturen och verkligheten, samt inom och mellan organisationerna. Vidare noteras att ensade rutiner för uppföljning saknas och att detta främst är en chefs- och ledningsfråga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)