Varför så få kvinnor? : En stuide om kvinnligt ledarskap inom svensk elitishockey

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Under säsongen 2013/2014 arbetade fyra kvinnliga ledare på högsta position inom svensk elitishockey vilket motsvarade 15 procent. Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål är att andelen representanter från vardera kön ska vara minst 40 procent. Varför innehar så få kvinnor ledande positioner inom svensk elitishockey?

Frågan besvaras genom att intervjua de kvinnliga chefer som tagit sig in i organisationerna och därav få ökad förståelse för kvinnligt ledarskap i en mansdominerad bransch. Tidigare forskning visar på att kvinnor som försöker klättra i karriären möts av ett normativt motstånd vilket påvisas i teorierna om ”tokens” och glastaket. Detta har i dagens samhälle lett till en ökad debatt om kvoteringens vara eller icke vara.

Resultatet visar att gemensamma karaktärsdrag som rakhet och benägenhet att våga ta risker är utmärkande hos de kvinnliga ledarna inom svensk elitishockey. Överlag påvisade studien att kvinnorna bemöttes positivt i sina yrkesroller. Rekryteringsprocessen inom ishockeybranschen har skett genom den sociala sfär där män är i kraftig majoritet. Enligt studien är en av anledningarna till att det är så få kvinnor på ledande positioner historiskt betingat. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)