Digitalisering av kulturscenen : Interaktionen mellan kulturscenen och den teknikvana generationen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Rapporten sammanfattar ett examensarbete inom produktutveckling för Högskoleingenjör Teknisk Design på Luleå Tekniska Universitet. Arbetet är utfört hos Osynlig AB i Sundsvall för kunden Scenkonst Västernorrland. Syftet med arbetet har varit att ta fram koncept kring hur Scenkonst Västernorrland kan nyttja den digitala utvecklingen på ett sådant sätt att de enklare kan nå ut till och interagera med den yngre och mer teknikvana generationen. Scenkonst Västernorrland är verksamma inom marknadsföring av kulturevenemang så som dans, film, teater och musik. Kulturscenen står inför en förändring i och med den digitala framfarten och Scenkonst Västernorrland är därför ute efter att hitta nya sätt att förmedla evenemang och atti nteragera med sina målgrupper. Under projektets start handlade det om att sätta sig in i hur Scenkonst Västernorrland arbetar med interaktionen med den teknikvana generationen idag, samt vilka olika typer av utmaningar som finns. Med detta som grund gjordes sedan en benchmarking för att se hur liknande branscher interagerar med sina målgrupper. Intervjuer med både målgruppen och företag som är verksamma inom kulturscenen gjordes för att säkerhetsställa att det som kulturscenen uppleversom ett behov faktiskt också är det. I den andra fasen av projektet sammanställdes all data från intervjuer, enkäter och benchmarking i en effektkarta. Detta för att få en enklare överblick över projektet och se till att alla beslut som tas alltid stämmer överens med användarnas behov. Effektkartan innehåller problemformulering och specifika behov för målgrupperna. Utifrån detta genererades ett antal idéer som sedan gallrades ut till tre mer konkreta koncept. Koncepten utvärderades i form av prototyper gjorda i Adobe XD, enklare 3D-ytmodelleringar och mer fysiska modeller. Koncepten testades därefter på användare och bearbetades sedan ytterligare. Två av dessa koncept togs sedan vidare för mer bearbetning och utvärdering med användare, dessa koncept var Applikation och Interaktiv Display. Slutligen utfördes ett konceptval där konceptet Applikation valdes ut för mer detaljerad bearbetning innan den slutliga presentationen för Osynlig AB och kunden Scenkonst Västernorrland. Med hjälp av det koncept som togs fram blir informationen mer tillgänglig för spridning, samt att informationen blir mer närvarande i målgruppernas dagliga informationsflöden. På så sätt kan Scenkonst Västernorrland lättare interagera med den yngre och mer teknikvana generationen. Samtidigt som projektet har handlat om att undersöka och tillfredsställa kundens och deras målgruppers behov så handlar det även om att nå upp till uppdragsgivarens förväntningar för att upprätthålla en bra kundrelation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)