Kunden har alltid rätt - eller? : En kvantitativ studie om maktobalans och kundaggression i fastighetsmäklarbranschen.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Titel: Kunden har alltid rätt, eller? En kvantitativ studie om maktobalans inom fastighetsmäklarbranschen Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Julia Häggström och Rebecca Odhe Handledare: Jonas Molin Datum: 2022 - Juni Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka kundmötet i fastighetsmäklarbranschen ur ett maktperspektiv med avseende på verbal, fysisk och sexuell kundaggression. Vidare ska undersökas vilka som utsätts för kundaggression med hänsyn till kön, ålder, branschvana och lönesystem.  Metod: Studien är av kvantitativ art och präglas av en deduktiv ansats. Datainsamlingen består av en webbaserad enkät som skickats till 2 533 yrkesverksamma fastighetsmäklare i Sverige vilket besvarades av totalt 198 respondenter. Analyserna genomfördes i JASP vilka består av deskriptiv-, korrelations-, faktor- och nätverksanalys. Resultat och slutsats: Av resultatet bekräftades två hypoteser och tre fick förkastas. I studien konstateras att kundaggressioner inte beror på maktobalans i affärsrelationen. Kvinnor, yngre och fastighetsmäklare med en kortare branschvana upplever i större utsträckning att deras lönesystem bidrar till en maktobalans. Sveriges fastighetsmäklarbransch omfattas av flertalet tillfällen eller situationer där kundaggression uppstår och kvinnor samt yngre anser att de är särskilt utsatta på grund av deras kön eller ålder. Det går även konstatera att yngre fastighetsmäklare är de som i störst utsträckning utsätts för sexuella kundaggressioner.  Examensarbetets bidrag: Denna studie bidrar till nyutvecklad kunskap om svenska fastighetsmäklares utsatthet att drabbas av kunders aggressiva och våldsamma beteenden. Genom att synliggöra denna problematik kan uppsatsen dessutom ge chefer och arbetsledare riktlinjer för vilka förebyggande insatser som kan tänkas behövas och hur dessa bör utformas.  Förslag till fortsatt forskning: Förslag till vidare forskning är att undersöka vilka konsekvenser som kan föreligga av att bli utsatt för kundaggression samt utreda orsaken till aggressiva kundbeteenden. Utöver detta ses även stora fördelar med en sådan undersökning i utbildningssyfte för Sveriges fastighetsmäklare. Slutligen vore det intressant att tillämpa Big Five för att utreda om vissa personlighetsdrag tenderar att anse sig vara mer utsatta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)