Psykologer talar om sex – Psykodynamiska psykoterapeuters erfarenheter av samtal om sex och sexualitet i terapi

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Hanna Macke; [2019-03-25]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Föreliggande studie undersöker psykodynamiska psykoterapeuters erfarenheter av hur det talas om sex och sexualitet i terapi. Åtta psykoterapeuter med minst tio års yrkeserfarenhet intervjuades genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna analyserades med tematisk analys. Ur resultatet framträder hur och i vilka sammanhang ämnet kan komma upp och benämnas, vilka hindrande förhållanden som kan uppstå samt erfarenheter av positiva effekter av att samtala om sex och sexualitet i psykodynamisk terapi. Resultatet diskuteras i relation till psykoanalytisk teori och ur ett samhällsperspektiv. En uppmuntran till psykolog-, psykoterapeut- och handledarutbildningarna att lyfta in ämnet sexualitet läggs fram.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)