Från barndom till ålderdom : Kvalitativa intervjuer med 1950-talister om maten och måltiden genom livet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

Författare: Hermine Magnusson; Gustav Sjöstedt; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Mat och ätande påverkas av historiska, tidsmässiga och sociala kontexter genom livet. Generationer kan användas som begrepp för att beskriva personer födda under samma tid för att visa på människor som delar historiska upplevelser. Syfte: Syftet med denna uppsats var att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur informanter födda under 1950-talet reflekterar kring mat och måltider över tid samt vilka tankar, uppfattningar och reflektioner som finns för mat och måltider på särskilda boenden i framtiden. Metod: Uppsatsen har en kvalitativ ansats med sju stycken semistrukturerade intervjuer som har analyserats genom tematisk analys. Resultat: Resultatet visade på att mat och måltider var något som påverkades av det genomlevda livets banor, övergångar och vändpunkter i livet vilka kunde vara både personliga och gemensamma. Vid reflektioner om mat infann sig informanterna ofta tillbaka till barndomen och husmanskosten. Idag uppskattade fortfarande informanterna den traditionella husmanskosten men där vegetarisk mat, mat från andra matkulturer och mer spännande nya livsmedel sedan barndomen fått större plats i livet. Det fanns även en oro kring åldrandet. En begränsning kring särskilda boendens budgetar identifierades även som styrande i frågan om önskningar kan uppfyllas kring framtidens mat och måltider. Slutsats: Mat och måltider visade sig varit en dynamisk process genom livet där diverse vändpunkter och övergångar påverkat hur informanterna äter i dagsläget. Om informanterna i denna uppsats kommer att hålla fast vid sina matvanor och preferenser för mat är något som vi inte kan förutspå då matvanor och preferenser kan förändras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)