Selektivitet för Kattstrupeforsens kraftstation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Sammanfattning: Denna tekniska rapport är utförd för kraftbolaget Jämtkrafts räkning. Syftet är att uppdatera ett antal selektivplaner för kraftstationen vid Kattstrupeforsen samt angränsade elnät. Fokus ligger på felströmsberäkningar och kontroll av selektivitet mellan olika reläskydd. Relevant data har erhållits från Jämtkraft, vilken sammanställdes i och beräknades med hjälp av kalkylprogrammet Excel. Två olika driftfall har undersökts; driftfall 1 som är normal drift och driftfall 2 där T3 är ur drift. Fem principiellt åtskiljda fel kan uppstå vid varje driftfall. Felströmmar har beräknats för trefasig kortslutning, tvåfasig kortslutning och stum enfasig jordslutning för varje typ av fel och driftfall. Selektiviteten mellan olika reläskydd illustreras med hjälp av ström-tid diagram på en logaritmisk skala. Över lag råder det god selektivitet för området, men vissa selektivitetsproblem kan dock uppstå. Några obefogade funktioner kan ske på grund av kort utlösningstid för två reläskydd vid T1. Detta verkar vara ett känt problem då önskan om att höja deras utlösningstid från 0,1 s till 0,4 s för steg 1 redan finns i de existerande selektivitetsplanerna, men har noterats som ej möjlig att genomföra. Även denna rapport kommer fram till att en höjning av utlösningstiden till 0,4 s skulle lösa dessa problem och det rekommenderas att en ny kontroll görs om möjligheten att genomföra detta. Om T3 skulle tas ur drift en längre tid kan det vara motiverat att sänka funktionsvärdet till 3100 A för det momentana steget för IL11s kortslutningsskydd för att ge selektiv frånkoppling för alla fel. Vissa dokumentationsfel för impedansvärdena för de två distansskydden har uppdagats där impedansen som de påstås mäta inte riktigt stämmer överrens med vad inställningarna skulle mäta enligt ABBs specifikationer. Diskrepansen är dock mycket liten och är således försumbar när det kommer till felmätningar. En av diskrepanserna för IL9S4 kan åtgärdas genom att ändra inställningen för parametern S2 från 5,71 till 5,75.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)